I. Zamawiający
Pełna nazwa zamawiającego:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie

REGON:     330962551       NIP:            672-17-25-038
Telefon    (94) 366 48 48  faks       ( 94) 366 48 48                               
e-mail: pcpr_polczynzdroj@op.pl


 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

„Przeprowadzenie i dokumentowanie Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”


Wybór oferty

Oferta nr 1
Oferta wspólna złożona przez:
Panią Agnieszkę Katarzynę Głowińską zamieszkałą w Białogardzie przy ul. 1 Maja 6/6,  Panią Kalinę Michalak – Kozłowską zamieszkałą w Łężku 29, 78-320 Połczyn – Zdrój.


W dniu 28.03.2014r. do siedziby PCPR w Świdwinie na 1 zadanie: „Przeprowadzenie                                  i dokumentowanie Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”
wpłynęła jedna oferta t.j. Pani Agnieszki Głowińskiej i Pani Kaliny Michalak – Kozłowskiej. Złożona oferta spełniła wszystkie wymogi podane w zapytaniu ofertowym.