W strukturze organizacyjnej Centrum wyodrębnia się:

- Sekretariat,

- Dział ds. pomocy instytucjonalnej,

- Dział ds. rodzin zastępczych,

- Dział ds. osób niepełnosprawnych,

- Dział księgowości.

Aktualnie PCPR zatrudnionych jest 6 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy.

 
Przedmiot działalności PCPR:

 

- Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych:

- dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,

- podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności
i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie
w społeczeństwie,

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

- Organizowanie i zapewnianie usług w określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym oraz kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej.

- Opracowanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

- Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.

- Organizowanie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego
dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej.

- Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.

- Pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających zakłady karne
oraz niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze.

- Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnianie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska, zakłady poprawcze, domy pomocy społecznej, rodziny zastępcze.

- Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci.

- Pomoc uchodźcom

- Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży,
a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie.

- Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb,

- Realizacja innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach.

Kompetencje:

wydawanie z upoważnienia Starosty Powiatu decyzji administracyjnych dotyczących:

- skierowań do domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych.

- odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,

- pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,

- odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,

- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,

- przyznania dofinansowania ze środków PFRON.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw.

Pracownicy PCPR realizują zadania określone w ustawach, od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15. Pisma i wnioski mieszkańców
są rejestrowane w sekretariacie. Poszczególni pracownicy przyjmują mieszkańców zgodnie z zakresem realizowanych zadań. Wszystkie sprawy realizowane są bez zwłoki zgodnie z kpa. Decyzje administracyjne wydawane są  po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego oraz zebraniu dokumentów w przedmiotowych sprawach. Każda osoba zgłaszająca się do Centrum (pisemnie, telefonicznie lub osobiście) otrzymuje pełna informację o przysługujących prawach i uprawnieniach, a także możliwościach ubiegania się o pomoc
w innych jednostkach funkcjonujących na terenie powiatu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w celu realizacji zadań współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, fundacjami i stowarzyszeniami.

 

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie prowadzone
są następujące zbiory danych osobowych:

- ewidencja skarg i wniosków,

- ewidencja rodzin zastępczych,

- ewidencja dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- ewidencja osób ubiegających się o miejsce w domu pomocy społecznej,

- ewidencja osób korzystających ze środków PFRON.