Kwestionariusz osobowy

417 KBPobierzPodgląd pliku

Połczyn-Zdrój, 30.05.2014r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie z siedzibą                                       w Połczynie-Zdroju ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Księgowa/y

1.    Wymagania niezbędne, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o zatrudnienie:
1)    posiada obywatelstwo polskie,
2)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3)    nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
    4) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku – tzn.       spełnia jeden z poniższych warunków:
a)    ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające  ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada, co najmniej 3-letni staż w zawodowy,
b)    ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letni staż zawodowy,
            5) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisko,
      6) nieposzlakowana opinia.

2.    Wymagania dodatkowe:
1)    posiada ogólną wiedzę dotyczącą obowiązujących przepisów z zakresu: ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych, przepisów podatkowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
2)    umiejętność obsługi programów z zakresu księgowości (m.in. FK-2, SJO BESTIA, PROFFICE, PŁATNIK, KADROWO - PŁACOWE), pakietu MS Office,
3)    umiejętność rozliczania projektów i konkursów współfinansowanych  ze środków zewnętrznych, w tym ze środków unijnych,
4)    umiejętność samodzielnej organizacji pracy, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,  odporność na stres.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)    prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2)    sporządzanie planów budżetowych i sprawozdawczości,
3)    rozliczanie inwentaryzacji, prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
4)    obsługa finansowo-księgowa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania                                       o Niepełnosprawności,
5)    naliczanie wynagrodzeń, składek ZUS, zaliczek do US, sprawozdanie GUS,
6)    przygotowywanie i składanie deklaracji, sprawozdań budżetowych i finansowych, zgłoszeń     wymaganych przepisami,
7)    rozliczanie środków finansowych z pozyskanych dotacji i środków zagranicznych,
8)    wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym                             w administracji w odniesieniu do zobowiązań wynikających z przepisów ustawy                            o wspieraniu     rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej,
9)    archiwizacja dokumentacji księgowej.

4.    Wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy.

5.    Wymagane dokumenty:
1)    Curriculum vitae oraz list motywacyjny – dokumenty winny być opatrzone klauzulą  „wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm./ oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm./”,
2)    kserokopie świadectw pracy lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
3)    oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
4)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe                        i  umiejętności,
5)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
6)    oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz                         o korzystaniu z pełni praw publicznych i nie był skazany prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
7)    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

6.    Sposób i termin składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie             w Świdwinie z siedzibą w Połczynie-Zdroju w sekretariacie, w zamkniętych kopertach                      z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko: Księgowa/y ” w terminie do dnia 10.06.2014 r.            do godziny14.00 (liczy się data wpływu do PCPR).
Aplikacje, które wpłyną do PCPR po terminie nie będą rozpatrywane.
  
Inne informacje:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora PCPR.
Kandydaci zostaną powiadomieni     indywidualnie o terminie ewentualnej rozmowy  kwalifikacyjnej.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej PCPR Świdwin (www.swidwin.pcpr.pl), BIP oraz na tablicy ogłoszeń w PCPR.

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę, zgodnie z art. 16 ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych, rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy, na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

                                                                                                                              Dyrektor PCPR
                                                                                                                              Paweł Drzewiecki